Szkoła Podstawowa w Pielni

Szkoła Podstawowa w Pielni

38-530 Zarszyn, Pielnia ul. Dębowa 1

tel. 013 46 72 015

 

E-mail: sppielnia@wp.pl

KONCEPCJA FUNKJONOWANIA I ROZWOJU

Charakterystyka Szkoły Podstawowej w Pielni

      Szkoła Podstawowa w Pielni, dla której organem prowadzącym jest Urząd Gminy
w Zarszynie, a nadzorującym Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, znajduje się  w centrum wsi. Dojścia do niej są utwardzone, choć sam plac wokół budynku nie jest oświetlony.
  Baza lokalowa szkoły jest zadowalająca. Oczywiście, dużą pracę wykonali także nauczyciele szkoły, rodzice i mieszkańcy wsi, którzy  za przykładem kierownictwa,       i przy pomocy ze strony Gminy, zaangażowali się w realizację różnych projektów, poświęcali swój czas i społecznie wykonali wiele przedsięwzięć.

Obecnie dysponujemy 6 salami lekcyjnymi, szatnią i łazienkami, przestrzennymi korytarzami, bezpiecznymi schodami. Posiadamy klasopracownię komputerową dobrze wyposażoną bibliotekę ICIM, salę gimnastyczną, stołówkę oraz sprzęt sportowy  i media: projektory, laptopy, tablice multimedialną, sprzęt nagłaśniający, itp. Przy szkole znajduje się piękny plac zabaw, boisko sportowe i duży zielony teren wokół.                                                                                                                                           

Mocne strony szkoły to:

 • wyremontowany budynek, wystarczająca baza dydaktyczna;

 • brak patologii, bezpieczna szkoła;

 • dobra współpraca z Radą Rodziców i środowiskiem(organizacjami);

 • prowadzenie diagnoz wewnątrzszkolnych i ich wykorzystywanie do planowania dalszej pracy,

 • wysoko wykwalifikowana kadra -50 % nauczycieli dyplomowanych, 100 %
  z wyższym wykształceniem, 50% posiada dwa kierunki studiów;

 • lekcje w systemie jednozmianowym,

 • dobra promocja poprzez realizowane projekty stronę internetową.

   

  Do słabych stron szkoły możemy zaliczyć:

 • brak logopedy, pedagoga szkolnego, sekretarki,

 • brak świetlicy i mała liczba godzin biblioteki,

 • trudności we współpracy z częścią rodziców,

 • brak wystarczających środków finansowych na realizację szerszej oferty zajęć, pozalekcyjnych, gratyfikację pieniężną dla wyróżniających się uczniów i nauczycieli,

  W obecnym roku szkolnym 7 zatrudnionych nauczycieli realizuje pensum zajęć wyłącznie  w naszej szkole. Pozostali (3 osoby) pracują w niepełnym wymiarze.

        W roku szkolnym 2013/14 do SP w Pielni uczęszczają dzieci z naszego obwodu   i 9 uczniów z  Gminy Sanok. Uczą się one w 7 oddziałach  klasowych („0”-VI).                            

   

Misja i wizja szkoły; sylwetka absolwenta

     MISJA 

„Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom rozwój”

Szkoła Podstawowa w Pielni działa po to, aby:

 • nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki na poziomie gimnazjalnym;

 • rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości;

 • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;

 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

  Wizja absolwenta szkoły:

 • jest przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum;

 • zna swoje prawa i obowiązki;

 • ma poczucie przynależności do najbliższego środowiska i regionu;

 • jest przygotowany do podejmowania  i realizacji zadań indywidualnych  i zespołowych

 • ma poczucie własnej wartości i godności;

 • zna i stosuje zasady i normy dobrego zachowania, jest kulturalny, odnosi się  z szacunkiem do rówieśników i dorosłych;

 • jest tolerancyjny, gotowy do niesienia pomocy starszym, słabszym i niepełnosprawnym;

 • ma szacunek do symboli narodowych, zna historie i kulturę Ojczyzny, regionu i wsi;

       

        W koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoła skoncentruje się głównie
  na zapewnianiu jakości, zbudowaniu procedur zapewniających osiąganie wysokich efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Służą temu następujące działania:

 • zarządzanie i organizacja;

 • podnoszenie jakości i efektów kształcenia;

 • działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły;

 • baza szkoły;

 • promocja szkoły.

   

Podnoszenie jakości i efektów kształcenia

Nasza szkoła w roku 2011 osiągnęła na badaniu zewnętrznym ósmy stanin. Głównym celem pracy nauczycieli jest powrót do tego poziomu dydaktycznego i, aby o naszej szkole mówiono, że jest „nastawiona na ucznia”, że „wspiera i wzbogaca uczenie się”. Służyć będą temu następujące działania:

 • wspieranie doskonalenia nauczycieli, aby każdy z nich, wykorzystywał najlepsze sposoby do pracy z dzieckiem oraz był refleksyjnym praktykiem;

 • rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o innowacje pedagogiczne, programy autorskie, kółka zainteresowań;

 • wspieranie nauczycieli w wyborze programów nauczania łączących wiedzę przedmiotową z uczeniem jak się uczyć;

 • propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów;

 • planowe uczenie wychodzące poza szkołę (np. w formie lekcji przedmiotowych prowadzonych w instytucjach kulturalnych - muzeach, kinach, teatrach, bibliotekach);

 • zaspakajanie potrzeb uczniów o różnych stylach uczenia się i oddziaływanie  na wszystkie rodzaje inteligencji;

 • nauczanie dzieci technik szybkiego czytania, zapamiętywania, notowania;

 • położenie większego nacisku na indywidualizację procesu nauczania  poprzez stopniowanie skali trudności zadań, testów, sprawdzianów, pracy domowej dla ucznia zdolnego i mającego problemy w nauce;

 • rozszerzenie pomocy koleżeńskiej;

 • motywowanie uczniów przez nagradzanie;

 • otoczenie szczególną opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspieranie ich rodziców;

 • motywowanie uczniów do jeszcze częstszego  udziału w różnego typu olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych;

Obiektywnym sprawdzianem skuteczności działań będą czołowe miejsca  w konkursach międzyszkolnych i wyniki sprawdzianu po klasie VI wyższe  od średnich wojewódzkich i krajowych.

 

Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły

Zgodnie z mottem szkoły, które brzmi „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”, rola wychowawców sprowadza się  do towarzyszenia wychowankowi w tym rozwoju i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Szczególnie należy dbać o ład moralny i duchowy. Szkoła chciałaby  tak kierować wychowaniem dzieci i młodzieży, aby utożsamiały się one ze szkołą i były  z niej dumne.

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na:

 • wysokie oczekiwania wobec uczniów i nauczycieli, ponieważ dobre szkoły spodziewają się najlepszego po każdym,

 • pozytywne podejście do ucznia (dobre szkoły motywują dzieci pochwałami),

 • partnerską współpracę z rodzicami i społecznością lokalną, a także instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczych  (UG, GOPS, OSP, Policja, Sanepid; PP-P, Sąd Rodzinny);

 • profilaktykę pierwszorzędową i profilaktykę drugorzędową (poprzez odwołanie się  do specjalistycznej pomocy);

 • wprowadzenie programów profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom (palenie tytoniu, alkoholizm) i wszelkim patologiom;

 • współpracę z parafią w zakresie takiego wychowania dzieci, aby szanowały dorosłych i rówieśników, normy

  i wartości społeczne;

 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości - koła zainteresowań, zabawy i dyskoteki, praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego,

 •  realizację programów „Czas na zdrowie” i „Trzymaj formę” -integrowanie rodziców wokół tych działań;

 • działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego;

 • współpracę z Fundacją Młodzi młodym  i wykorzystywanie środków z 1% na udział dzieci w ciekawych zajęciach;

 • otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie ich rodziców i wychowawców;

 • wdrażanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych, np. „Góra grosza”;

 • kontynuowanie imprez środowiskowych z udziałem rodziców, dziadków, mieszkańców wsi;

 •  tworzenie wraz z uczniami tradycji szkoły(np. wigilia szkolna);

 • rozwijanie samorządności uczniowskiej w celu realizacji efektywnej pracy wychowawczej.

   

  Baza szkoły

 Pracownicy szkoły zakresie bazy szkolnej systematycznie dbają  o stan techniczny obiektu i  otoczenia oraz o bezpieczne warunki pracy i nauki.  W tym zakresie podejmowana będzie ścisła współpraca z ZEAS-em w Zarszynie i Urzędem Gminy.

Aby powiększyć stan dochodów Szkoła, zamierza:

 • organizować wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców dochodowe imprezy  o charakterze wychowawczym,

 • odpłatnie udostępniać salę gimnastyczną,

 • kontynuować współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi i firmami fotograficznymi,

 • zabiegać o sponsoring firm,

 • pozyskiwać darowizny finansowe i rzeczowe,

 • występować z wnioskami do programów unijnych.

       Dodatkowe środki finansowe będą  przeznaczane na malowanie sal lekcyjnych, szatni uczniowskich, korytarza; zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych  i programów multimedialnych.

   

   Promocja szkoły

Do realizacji zadania dotyczącego promocji szkoły w środowisku szkoła przykłada szczególną wagę. Podejmowane będą takie działania placówki, o których będzie głośno    w środowisku, w pozytywnym znaczeniu. Szkoła musi  przewodzić,  ale  także  włączać  się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne.

Podejmowane będą działania mające na celu zachęcenie uczniów  do działalności artystycznej, aby zadbać o pozytywny wizerunek placówki.Budowanie wizerunku Szkoły oparty jest na współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie wsi,  w szczególności: Sołtysem wsi, Stowarzyszeniem  „Pielnianie”, KGW i  OSP

Wspierane będą takie działania jak organizowanie imprez szkolnych, które już się odbywają i staną się znakiem rozpoznawczym szkoły:

Dzień Seniora, Wigilia szkolna, Piknik Rodzinny.

     Do promocji szkoły i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku na pewno będą przyczyniać się ożywione kontakty z mediami, aktualizacjastrony internetowej szkoły.